obowiązujący od 1 sierpnia 2021 r.

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się znaczenie pojęć:

 1. Usługodawca – Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110 (Adres korespondencyjny: Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa
 2. Platforma – platforma e-learningowa należącą do Medidesk Sp. z o.o. i prowadzona pod adresem medidesk.edu.pl
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 4. Usługa – dostęp do Materiałów edukacyjnych poprzez Platformę prowadzoną przez Medidesk Sp. z o.o. w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi.
 6. Materiały edukacyjne – wszelkie materiały o charakterze edukacyjnym, udostępniane na Platformie Użytkownikom spełniającym warunki Umowy.
 7. Produkt – pojedynczy zakupiony materiał edukacyjny, o oznaczonej i wskazanej na Platformie cenie.
 8. Użytkownik – Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu oraz dokonał jego akceptacji, a także dokonał Rejestracji.
 9. Konto – indywidualne konto elektroniczne pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
 10. Rejestracja – procedura zakładania Konta na Platformie.
 11. Usługodawca / Administrator Danych osobowych – podmiot określony w § 1 Regulaminu.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 683 z późn. zm.).
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) z późn. zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późń. zm).
 15. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145z późn. zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne

 Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, świadczenia Usług przez Medidesk Sp. z o. o., zawierania Umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem medidesk.edu.pl
 2. Stroną umowy sprzedaży Usługi mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. W celu korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 4. Materiały edukacyjne stanowią własność intelektualną Medidesk. Sp. z o.o. i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3
Procedura zawarcia umowy

 1. Użytkownik nabywa dostęp do Materiałów edukacyjnych zawierając Umowę za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz Rejestracja Konta na Platformie.
 3. Dla zawarcia Umowy Użytkownik zobowiązany jest podać: e-mail, nazwę użytkownika (bez polskich znaków) i hasło.
 4. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie Rejestracji Konta na Platformie oraz dokonania płatności za Produkt.
 5. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, KRS: 0000274399; NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
 6. Z momentem zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłany link do aktywacji konta.
 7. Umowa sprzedaży może być także zawarta przez osobę, która nie może dokonać czynności wskazanych w ust. 2-4. Wówczas powinna ona wysłać zamówienie Produktu na adres kontakt@medidesk.edu.pl. W zwrotnej wiadomości e-mail osoba taka otrzyma dane do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Medidesk Sp. z o.o., stosuje się ust. 6.
 8. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupiony Produkt należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura generowana jest w formie elektronicznej i wysłana w wiadomości mailowej. Opłacona Faktura będzie dostępna na Platformie w zakładce Moje konto Transakcje zrealizowane.
 9. Można dokonać płatności również za pomocą faktury pro-forma. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy wybrać opcję „Faktura pro-forma” oraz podać niezbędne dane. Dokument zostanie wysłany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Wygenerowanie faktury pro-forma nie jest jednoznaczne z zakupieniem Usługi Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Medidesk Sp. z o.o., stosuje się ust. 6.

§ 4
Zasady korzystania z Usługi

 1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika Produktu jest zapewniany na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Platformy i logować się z maksymalnie z 3 różnych urządzeń końcowych.
 3. Użytkownik nabywa Materiały edukacyjne wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Medidesk Sp. z o.o. do odebrania Użytkownikowi dostępu do Produktu, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Medidesk Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na Platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in.  poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Medidesk Sp. z o.o. rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność produktu, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Usługodawca dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do Produktu był trwały i niezakłócony.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Medidesk Sp. z o.o., co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z Umowy sprzedaży i Regulaminu.
 7. W zakresie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dla prawidłowego korzystania z Produktu, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Usługodawca zaleca połączenie internetowe 1Mbps lub lepsze (zalecane szerokopasmowe), zestaw słuchawkowy/głośnik, aktualną przeglądarkę internetową.
 9. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wsparcia technicznego dla Usługi. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
 10. Wsparcie techniczne udzielane jest w godzinach 8:00-17:00 pod adresem poczty elektronicznej kontakt@medidesk.edu.pl.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik po opłaceniu Usługi, otrzymuje od razu dostęp, gdyż Usługodawca spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Materiały edukacyjne są udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest proszony o rozważny i przemyślany zakup.

§ 6
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których w ust.1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • czytelne oznaczenie Użytkownika, pozwalające na identyfikację na Platformie;
 • opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
 • podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej, na której występuje wskazany problem.
 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: kontakt@medidesk.edu.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
 3. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 4. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Platformy na adres  e-mail:  kontakt@medidesk.edu.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianach, o których mowa w pkt. 3 za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji.
 5. W terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w pkt. 4, Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Rozwiązanie umowy następuje wtedy ze skutkiem natychmiastowym (odłączenie dostępu do platformy w momencie otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika).
 6. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie, strony obowiązuje nowy Regulamin.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Usługodawcy.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny bądź przez mediację.