Medidesk Edu

obowiązujący od 29 kwietnia 2023 r.

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się znaczenie pojęć:

 1. Usługodawca / Administrator Danych osobowych – Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659580, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 701-065-95-20 oraz REGON 366382110 (Adres korespondencyjny: Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa), z którym Usługobiorca może skontaktować się:
  a. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy,
  b. mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@medidesk.com,
  c. telefonicznie pod następującym nr telefonu 22 250 08 50,
  d. za pośrednictwem czatu udostępnionego w lewym, dolnym rogu strony internetowej https://medidesk.pl/ oraz
  e. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego w prawym, górnym rogu strony internetowej https://medidesk.pl/.
 2. Usługobiorca –osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zawiera z Usługodawcą Umowę, w tym również konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 3. Platforma – platforma e-learningowa należąca do Usługodawcy i prowadzona pod adresem medidesk.edu.pl.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 5. Usługa – świadczenie Usługodawcy, mające charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej umożliwiające Użytkownikowi płatny dostęp do Materiałów edukacyjnych poprzez Platformę prowadzoną przez Usługodawcę w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o świadczenie Usługi.
 7. Materiały edukacyjne – wszelkie materiały o charakterze edukacyjnym, udostępniane na Platformie Użytkownikom spełniającym warunki Umowy.
 8. Produkt – pojedynczy zakupiony Materiał edukacyjny, o oznaczonej i wskazanej na Platformie cenie.
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca Usługobiorcą lub wskazana przez Usługobiorcę, która dokonała Rejestracji Konta.
 10. Konto – indywidualne konto elektroniczne pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta na Platformie.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 287 z późn. zm.).
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm).
 15. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników oraz zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, w tym zasady zawierania Umów sprzedaży. Regulamin określa ponadto prawa i obowiązki Użytkownika związane ze świadczeniem Usług, zasady odpowiedzialności Usługodawcy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również regulamin, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Regulamin jest w każdej chwili dostępny na stronie internetowej Usługodawcy prowadzonej pod adresem medidesk.edu.pl. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem Umowy, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Stroną umowy sprzedaży Usługi mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. W celu korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Dla prawidłowego korzystania z Usługi potrzebna jest również przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies. Dla Rejestracji Konta niezbędne jest również aktywne konto e-mail Użytkownika.
 6. Materiały edukacyjne stanowią własność intelektualną Usługodawcy i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3
Procedura zawarcia umowy

 1. Użytkownik nabywa dostęp do Materiałów edukacyjnych zawierając Umowę za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz Rejestracja Konta na Platformie.
 3. Dla zawarcia Umowy Użytkownik zobowiązany jest podać: e-mail, nazwę użytkownika (bez polskich znaków) i hasło.
 4. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie Rejestracji Konta na Platformie oraz dokonania płatności za Produkt.
 5. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, KRS: 0000274399; NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
 6. Z momentem zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy, zaś na podany przez niego adres e-mail wysłany zostaje niezwłocznie, nie później w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy link do aktywacji Konta. W przypadku niedostarczenia przez Usługodawcę linku w ww. terminie Usługobiorca posiadający status konsument albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta wzywa Usługodawcę do jego dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy linku niezwłocznie po wezwaniu lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy.
 7. Usługobiorca posiadający status konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia linku, jeżeli:
  a. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on linku lub
  b. Usługodawca i Usługobiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 8. Umowa sprzedaży może być także zawarta przez osobę, która nie może dokonać czynności wskazanych w ust. 2-4 powyżej. Wówczas powinna ona wysłać zamówienie Produktu na adres kontakt@medidesk.edu.pl. W zwrotnej wiadomości e-mail osoba taka otrzyma dane do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy stosuje się ust. 6 powyżej.
 9. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupiony Produkt należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura generowana jest w formie elektronicznej i wysłana w wiadomości mailowej. Opłacona faktura będzie dostępna na Platformie w zakładce Moje konto Transakcje zrealizowane.
 10. Można dokonać płatności również za pomocą faktury pro-forma. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy wybrać opcję „Faktura pro-forma” oraz podać niezbędne dane. Dokument zostanie wysłany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Wygenerowanie faktury pro-forma nie jest jednoznaczne z zakupieniem Usługi. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, stosuje się ust. 6.
 11. Usługobiorca oraz Użytkownik powinni współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy użyciu najmniej uciążliwych środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej/usługi cyfrowej/linku z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Uczestnika.

§ 4
Zasady korzystania z Usługi

 1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika Produktu jest zapewniany na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Platformy i logować się z maksymalnie z 3 różnych urządzeń końcowych.
 3. Użytkownik nabywa Materiały edukacyjne wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Usługodawcę do odebrania Usługodawcy i Użytkownikowi dostępu do Produktu, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na Platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z Usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in. poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Usługodawca rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność Produktu, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych, za których działania lub zaniechania Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej, o ile przepisy powszechnego prawa nie stanowią inaczej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Usługodawca dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do Produktu był trwały i niezakłócony.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z Umowy sprzedaży i Regulaminu.
 8. W zakresie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dla prawidłowego korzystania z Produktu, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Usługodawca zaleca połączenie internetowe 1Mbps lub lepsze (zalecane szerokopasmowe), zestaw słuchawkowy/głośnik, aktualną przeglądarkę internetową.
 10. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wsparcia technicznego dla Usługi. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
 11. Wsparcie techniczne udzielane jest w godzinach 8:00-17:00 pod adresem poczty elektronicznej kontakt@medidesk.edu.pl.
 12.  Odpowiedzialność Usługodawcy względem konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta z tytułu Umowy regulują przepisy Ustawy o prawach konsumenta zawarte w rozdziale 5b. Na mocy tych przepisów Usługodawca ponosi względem tych podmiotów odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej z Umową, który (i) w odniesieniu do treści cyfrowych dostarczanych jednorazowo lub w częściach – istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, (ii) w odniesieniu do treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły – wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 13. Jeżeli treści cyfrowe są niezgodne z Umową, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowych z Umową oraz wartość treści cyfrowych zgodnych z Umową. Usługodawca doprowadza treści cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 14. Jeżeli treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę są niezgodne z Umową, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 13 powyżej;
  b. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z ust. 13 powyżej;
  c. brak zgodności treści cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treści cyfrowe do zgodności z Umową;
  d. brak zgodności Usług z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie opłaty albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości, o których mowa w ust. 13 powyżej;
  e. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 15. Obniżona opłata musi pozostawać w takiej proporcji do opłaty wynikającej z Umowy, w jakiej wartość treści cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości treści cyfrowych zgodnych z Umową. Przy obniżeniu opłaty należy uwzględnić czas, w którym treści cyfrowe pozostawały niezgodne z Umową.
 16. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta albo przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Użytkownik po opłaceniu Usługi, otrzymuje od razu dostęp, gdyż Usługodawca spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy. Materiały edukacyjne są udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest proszony o rozważny i przemyślany zakup.

§ 6
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w zakresie działania Platformy, sklepu internetowego oraz usługi prowadzenia Konta.
 2. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których w ust.1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Usługobiorców będących konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach konsumentów.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać
  a. czytelne oznaczenie Użytkownika, pozwalające na identyfikację na Platformie;
  b. opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
  c. podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej, na której występuje wskazany problem.
 4. Reklamacje można kierować mailowo na adres e-mail: kontakt@medidesk.edu.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 7. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Platformy na adres e-mail: kontakt@medidesk.edu.pl lub pocztą na adres Usługodawcy

§ 7
Opinie

Usługodawca w ramach prowadzonej Platformy udostępnia Użytkownikom możliwość wystawienia opinii, służących do wymiany subiektywnych opinii o Platformie, Materiałach dydaktycznych, przebiegu transakcji i realizacji Umowy. Poprzez wystawienie opinii Użytkownicy dzielą się własnymi słowami swoimi doświadczeniami zakupowymi. Wystawienie oceny nie jest możliwe w sytuacji, gdy Użytkownik nie dokonał aktywacji Konta na stronie internetowej Platformy lub jego Konto jest zawieszone. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w opiniach. Treści opinii są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających. Usługodawca nie oferują żadnych korzyści, specjalnych warunków, rabatów ani innych zachęt w zamian za wystawienie pozytywnej lub wycofanie negatywnej opinii. Wszystkie opinie – zarówno pozytywne, jak i negatywne – są publikowane.

§ 7
Opinie

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności faktycznych lub prawnych, powodujących konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, w tym zmian przepisów prawa skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem, konieczności dostosowania Regulaminu do orzeczeń, postanowień, decyzji, interpretacji, wytycznych, nakazów i zaleceń uprawnionych władz publicznych, modyfikacji lub rozbudowy strony internetowej, Platformy umożliwiającej korzystanie z treści cyfrowych, w tym wprowadzenie nowych usług, zmian technicznych lub zmian technologicznych, konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich występujących w Regulaminie, zmian danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, numerów rachunków bankowych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia na rynku lub wewnątrz struktury Usługodawcy zmiany warunków finansowych lub organizacyjnych, które mają wpływ na świadczone usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianach, o których mowa w ust. 3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji.
 5. W terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy/Użytkownika o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, Usługobiorca/Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Rozwiązanie umowy następuje wtedy ze skutkiem natychmiastowym (odłączenie dostępu do Platformy w momencie otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika).
 6. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie, strony obowiązuje nowy Regulamin.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Usługodawcy.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny bądź przez mediację.
 10. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Kupujący uprzywilejowany może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsument, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/.